Høringssvar

Erstatningsskov efter fældet jernbaneskov

Erstatningsskov efter fældet jernbaneskov

"Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på en del af matr. nr. 173d Vestermarken Roskilde Jorder m. fl. i Roskilde Kommune

DN Roskilde påklager hermed Miljøstyrelsens afgørelse angående ophævelse af fredskovspligt.

Miljøstyrelsen skriver at den ”...vurderer, at projektet tjener et samfundsmæssigt formål der overstiger hensynet til fredskovspligten ...”

Miljøstyrelsen angiver endvidere som begrundelse, at ”Der er tale om begrænsede arealer, der formentlig ikke indeholder betydelige naturmæssige værdier, da de ligger tæt på jernbanen. På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at fredskovspligten kan ophæves på de angivne vilkår.”

DN Roskilde mener at denne begrundelse er fejlagtig, og mener tværtom at disse bevoksede arealer langs jernbanerne har en betydelig naturmæssig værdi. I et landskab der i det væsentligste består af monokulturelle, intensivt dyrkede marker er netop skov og buskads langs jernbanerne et skjul og oase for både små og større dyr. Bevoksninger langs jernbaner udgør såkaldte småbiotoper på linie med f.eks. stendiger, jorddiger, naturlige hegn, læhegn, grøfter, småvandløb, markskel, markveje og vejrabatter. Netop uforstyrrede småbiotoper langs banerne er netop gode levesteder for småfugle og insekter. Ingen næringspåvirkning som ved landbrugsland.

Ud over at være skjul og fourageringssteder udgør disse småbiotoper sammenhængende migrationsveje for mange dyr og planter.

DN Roskilde mener

- at områder med midlertidigt ophævet fredskovspligt skal genbeplantes 100 %

- at områder med permanent ophævet fredskovspligt skal genbeplantes som erstatningsskov andetsteds med 200 %; eventuelt og fortrinsvis langs banestrækninger hvor skovbevoksning er fraværende, og i givet fald meget gerne med blomstrende hjemmehørende buske, som inkluderes i skoven.

Venlig hilsen

DN Roskilde

 

Flere nyheder