Bjørn Petersen

Roskilde Fjord er meget værdifuld med sit rige dyreliv. Fjorden udgør et stort sammenhængende område med sjældne og truede naturtyper i det lave vand, på de ca. 30 øer og holme og på kysterne med strandenge, overdrev og rørsumpe. Fjorden er internationalt fuglebeskyttelsesområde, og øer og holme er fredede som en af Danmarks vigtigste yngle- og rastelokalite­ter for et væld af fugle.

Hvert år yngler 25-30 arter som klyde, havterne, fjordterne og knopsvane. Der yngler flere arter af svømmeænder, bl.a. skeand og knarand. Skarver, hejrer og havørne søger føde i hele fjordområdet. Fuglelivet afhænger af årstid og vejrforhold, men knopsvaner og blis­høns ses hele året. Tag hensyn til fuglene ved at holde afstand, især i yngletiden, og undgå løse hunde. Sejlads direkte mod fuglene bør altid undgås. Færdsel på øer og holme og i en 50 meter zone rundt om er forbudt i yngletiden fra 1. april til 15. juli.

Hornfisk Danmarks Naturfredningsforening/Kristian Ørsted Pedersen

I fjorden er der bl.a. havørred, hornfisk, sild, ål og tre- og nipigget hundestejle, og på lavt vand lever mange smådyr mellem ålegræs og lysegrøn søsalat. I 2022 etableres et stenrev ud for Vigen Strandpark ved Veddelev. Her kan man med snorkel opleve muslinger, alger og andet liv, der kræver fast underlag i modsætning til blød bund og ålegræs.

Adgang

Der er fri færdsel langs hele kysten bortset fra enkelte steder, f.eks. ved Risø. Nogle steder er vanskelige at passere.

Strandasters ved Kattinge Vig Roskilde Kommune
Bjørn Petersen
Havørn John Larsen
Skarv Danmarks Naturfredningsforening/Lars Gejl
Ålegræs Karsten Dahl
Fjordterne Klaus Pedersen