Jens Christian Refsgaards Høringssvar til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

(Jens Christian Refsgaard er forbrugerrepræsentant i Forss bestyrelse og DN Roskildes rådgiver om grundvand)

’Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i
Roskilde Kommune’ – høringssvar fra Jens
Christian Refsgaard

Jeg har med interesse læst Roskilde Kommunes forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og takker
for muligheden for at fremsætte kommentarer.
Min baggrund for at indsende dette høringssvar er 45 års arbejde med forskning og rådgivning i
vandbranchen, heraf de seneste 20 år som professor i grundvandsressourcer på GEUS. Desuden har jeg de
sidste 4 år siddet som kundevalgt medlem af Fors’ bestyrelse og herigennem fået indsigt i vandselskabernes
udfordringer med at skaffe rent grundvand fremover. Jeg skal i den sammenhæng gøre opmærksom på, at
mit høringssvar bygger på min egen faglige vurdering og udelukkende står for min egen regning, så hverken
GEUS eller Fors’ bestyrelse kan tages til indtægt for indholdet i dette høringssvar.
Indsatsplanen indeholder mange nyttige informationer og gode ideer i beskrivelser af de mangfoldige
udfordringer, vi står overfor med hensyn til at sikre rent grundvand til de kommende generationer. Jeg
mener dog, at planen fundamentalt set er utilstrækkelig i forhold til truslen fra pesticider.
Udviklingen i fund af pesticider, både i indvindingsboringer og i observationsboringer, er i de senere år gået
fra bekymrende til meget slemt. Det er på tide, at vi indser, at den præmis, vi har haft de sidste par årtier
om, at vi ved at regulere brugen af pesticider kan forhindre grundvandsforurening, ikke holder i
virkeligheden. Det har de seneste par års fund dokumenteret, og i takt med at analyseprogrammet løbende
udvides til at lede efter flere stoffer kan den udvikling kun gå fra meget slemt til endnu værre.
Folketinget har vedtaget, at der skal laves grundvandsbeskyttelse i boringsnære områder (BNBO), hvilket
også afspejles i forslaget til indsatsplan. Men alle fagfolk og hele vandbranchen (DANVA, Danske
Vandværker) giver samtidig klart udtryk for, at BNBO’ere kun har symbolsk betydning, mens der i
virkeligheden er behov for at beskytte hele de grundvandsdannende oplande, som udgør et meget større
areal. Der er behov for at forbyde anvendelse af pesticider i byområder og i landområder indenfor de
grundvandsdannende oplande. Landområder kan så overgå til det nogle kalder ”grundvandsparker” med
for eksempel pesticidfrit landbrug, skovrejsning, naturområder og solceller.
Jeg synes derfor, det er dybt problematisk, at Roskilde Kommune, mod bedre faglig viden, i indsatsplanen
lader som om de foreslåede indsatser med BNBO’er er tilstrækkelig til at sikre rent grundvand fremover.
Det vil uundgåeligt medføre, at borgerne mister tilliden til kommunen. Og det betyder også, at vi kommer
for sent i gang med den store grundvandsbeskyttelse, hvilket bliver dyrt på den lange bane.
Hvis Roskilde Kommune er enige i analysen om behovet for at beskytte de grundvandsdannende oplande,
men ikke mener, der er tydelig lovhjemmel til at lave de nødvendige indsatser i grundvandsparker, bør det
noteres eksplicit i indsatsplanen, og kommunen bør så arbejde politisk for at få det forbedret. Det foreliggende udkast kan kun læses, som om kommunen mener, at det eksisterende lovgrundlag er OK, og indsatsplanen er begrænset til virkemidler, som der vurderes at være fuld sikkerhed for kan gennemføres indenfor gældende lovgivning. Hvis kommunen undlader at gøre opmærksom på de store begrænsninger og mangler i indsatsplanen, er det misformation til borgerne.

Jens Christian Refsgaard
Strandgårdsvej 44
4000 Roskilde

Ét fælles høringssvar fra alle vandværker i Roskilde Vandråd samt HOFOR A/S og Fors A/S til ’Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune’ under overskriften
Roskilde Kommune skal være danmarksmester
i rent grundvand i 2025.
Hent den her.