Vibe Klaus Pedersen

Værebro Ådal er et stort og varieret område med et rigt dyre- og planteliv i moser og enge. I 2017 blev store dele af ådalen fredet bl.a. for at holde landskabet åbent og give bedre adgang for besøgende.

Mange fugle yngler i ådalens enge, bl.a. rødben og dobbeltbekkasin. Mosehornugle kan opleves i vinterhalvåret, mens man om sommeren bl.a. kan se rørhøg, pungmejse og stork. I vandhuller og moser lever spidssnudet frø. På enge og i nogle af moserne findes varierede plantesamfund med sjældne arter. Hist og her kan man finde den store og sjældne sumpgræshoppe.

Adgang

Der er adgang til ådalen f.eks. fra Holmevej og ved Løje Sø i Egedal Kommune.

Pungmejse Kåre Fog
Spidssnudet frø Roskilde Kommune