Vibe Klaus Pedersen

Værebro Ådal er et stort og varieret område med et rigt dyre- og planteliv i moser og enge. I 2017 blev store dele af ådalen fredet bl.a. for at holde landskabet åbent og give bedre adgang for besøgende.

Mange fugle yngler i ådalens enge, bl.a. rødben og dobbeltbekkasin. Mosehornugle kan opleves i vinterhalvåret, mens man om sommeren bl.a. kan se rørhøg, pungmejse og stork. I vandhuller og moser lever spidssnudet frø. På enge og i nogle af moserne findes varierede plantesamfund med sjældne arter. Hist og her kan man finde den store og sjældne sumpgræshoppe.

Plejeplan for 2020-2025

Plejeplanen for Værebro Ådal fredningen er gældende fra 2020-2025. Den skal synliggøre rammerne og mulighederne for at pleje det fredede område. Den lysåbne naturs dyre- og planteliv har højeste prioritet i forbindelse med de beslutninger, der tages angående pleje. Dernæst prioriteres landskabelige hensyn.

Adgang

Der er adgang til ådalen f.eks. fra Holmevej og ved Løje Sø i Egedal Kommune.

Pungmejse Kåre Fog
Spidssnudet frø Roskilde Kommune