Debatindlæg

Modstand mod naturfjendsk trafiktyranni

En visionær lokalplan med mange positive grønne ambitioner er blevet saboteret af Vejdirektoratet (VD), som stiller urimelige krav for et utidssvarende princips skyld. For at forsvare biltrafikkens uforstyrrede fart på Frederiksborgvej, forbyder VD ud- og indkørsler istedetfor at gøre noget seriøst for at sænke farten og lette bløde trafikanters liv.
Det skal gå ud over: Selvfølgelig, hvad ellers: Naturen.

For det gammeldags princips skyld skal der anlægges en vej i det nye naturområde. Parallelt med Frederiksborgvej, selvom der er en fin eksisterende indkørsel.
Det er ikke bare grimt og ufornuftigt; det er også et grotesk resursespild. Og arrogant overfor bløde trafikanter, lokalbefolkning og Roskildes grønne og "vilde" ambitioner.

Protesterne regner ned over det bagstræbende bagslag i den fremsynede plan, og vi er blevet bedt om at dele det læserbrev, I kan finde via dette link. Skribenten er ikke sikker på at avisen når at bringe det på onsdag.  
Desuden har flere skrevet til både borgmester og byråd.
DN Roskilde benyttede anledningen til endnu engang at harcellere over VDs bagstræb. Det kan I finde nedenfor. Og den aktuelle lokalplan som kan hentes her er i høring indtil 2/11.

5/10 2022
Kære Borgmester.

DN Roskilde er bekendt med den mail, du har modtaget fra NN og NN. 

Uden at gå ind i diskussioner om forholdet mellem kommune, ejendomsselskab osv, og uden at forholde os til de rejste spørgsmål om rimeligheder i kommunens prioriteringer af arbejdsindsatser mv, ønsker vi at støtte de vigtige pointer i substansen:

(DN Roskilde ser med stor begejstring på at hidtil dyrket landbrugsareal omlægges til natur / ekstensiveres til naturvenligt kulturlandskab. Vi beklager den udtrykte hensigt om at opretholde agerdyrkning på (store?) veldrænede dele af området, selvom vi anerkender den pædagogiske værdi af at kunne vise flere aspekter af en traditionel gård. Vi mener dog, at dét mere hensigtsmæssigt kan udføres ved et meget begrænset areal ager, eksempelvis med små felter med forskellige afgrøder og gerne præsentation af relevante ukrudtsarter, der trods den aktuelle store begejstring for "vild"skab har været problematiske i tidligere perioder.

Vi har også mange andre tanker og overvejelser over potentialer i den udvikling, der er skitseret af Liljeborg, og bidrager gerne i en konstruktiv dialogproces.)

Men der er ét stort problem: Vejdirektoratets bagstræbende benspænd.
* DN Roskilde istemmer fuldtonet i Veddelev mølles klagesang:
"Stort set ingen ønsker en vej tværs over det bevaringsværdige landskab og den tilhørende natur."...
"Det er absurd at etablere en vej gennem de smukke landskab, der i Kommuneplan 2019 er udpeget som: 1) bevaringsværdigt landskab, 2) værdifuldt landbrugsområde, og 3) område med særlig geologisk bevaringsværdi. Naturstyrelsen påpeger, at anlæg af infrastruktur, som f.eks. veje, kan ødelægge den særlige geologiske bevaringsværdi og afbryde naturlige geologiske processer og bør derfor så vidt muligt undgås og i Roskilde Kommunes Kommuneplan 2019 pointeres det:

”§ 3.6.1 Inden for områder med geologisk bevaringsværdi må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg, ændret arealanvendelse eller ændret tilstand af et areals karakter i øvrigt, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at skæmme eller sløre landskabets dannelsesformer eller forringe mulighederne for at opleve, undervise og forske i de geologiske processer.”

”§ 3.6.3 Enkeltlokaliteterne skal sikres mod anlæg eller andet, der vil ødelægge lokaliteten”.

* Vi er også helt enige i at "Det er meget vanskeligt at se, at det er ”væsentlige samfundsmæssige hensyn” at etablere en privat vej".
Eller offentlig for den sags skyld, et sted hvor den skader mere end at gavne.
Det stipulerede samfundsmæssige hensyn skulle jo være at hindre noget på Frederiksborgvej. Angiveligt formentlig ulykker, men reelt handler det i praksis mere om at forebygge (yderligere) behov for trafiksikkerhedsmæssigt begrundede hastighedsbegrænsende indgreb i den fri motorfart, der også aht både klima, natur, støjforurening og bløde trafikanters mobilitet vil være meget ønskværdigt, når Vejdirektoratets ret til snæversynede vetoer engang omsider ophæves eller omgås. Til grund for den absurde situation ligger jo blot nogle forældede beregningsprincipper med stærk bias. En desværre seriøs barriere for seriøs "grøn omstilling".

* Hvadenten kommunen har eller ikke har gjort noget i forhold til Vejdirektoratets forfejlede veto, er det jo ihvertfald tydeligt at det ikke har været nok. Muligvis er det nødvendigt at gå højere op i hierarkiet. Til toppen af direktoratet eller måske et højere niveau. Miljøministeriet? Svært at vurdere herfra, men kommunens, Liljeborgs og borgernes interesser skal da ikke uden lokal modstand trædes under fode af en snæversynet etat.

Så vi er helt enige i at der som én mulighed måske bør "lægges et politisk pres på Vejdirektoratet via et konkret forslag fra Plan og Udvikling om en trafikal løsning fra Østre Ringvej til Risø."

Eller / og på anden vis findes og besluttes "en løsning på adgangsvejen fra Dyskærgård til A6, således at man afværger en ødelæggelse af naturværdierne i området, højner trafiksikkerheden og i det hele taget gør dette til en vindersag for både Kommunen, Liljeborg A/S og borgerne i området."

 

Med de bedste forhåbninger - Bjørn Petersen - for DN Roskilde

Flere nyheder