Nyhed

Naturpleje hjælper ynglefugle i Værebro ådal

Mange lodsejere i den fredede ådal er positive for naturpleje, typisk med græsning eller hørslæt.
Forhåbentlig bliver der stadig råd til at støtte dem med hegning og vand o.l.
For den gode naturs skyld.
(med link til selve rapporten)

En rapport udarbejdet for kommunen viser at på naturplejede arealer i dalen går fuglelivet ikke tilbage, men generelt lidt frem.
Desværre er der også lidt problemer, fx planer om en motorvej lige igennem et hidtil godt område til at raste, fouragere og yngle.
Takket være en rigtig god studentermedhjælper har Roskilde kommune fået denne hjemmeside-side, hvor man nemt kan hente oplysninger om kommunens forskellige naturovervågninger.

Et par korte citater:
   " Det fremgår, at de arter af ynglefugle, som er tilknyttet lysåbne naturtyper har bevaret eller øget deres ynglebestande siden 2008, og at naturplejen, der primært har været rettet mod at genskabe eller bevare lysåbne naturtyper, dermed har virket efter hensigten.

Viben ynglede i 2022 med 17-24 par, hvilket er stort set det samme som i 2008 (22 par), selvom arten på landsplan har udvist en meget markant tilbagegang i den samme periode (Vikstrøm et al. 2022).

Rødben har på landsplan haft stort set uændret ynglebestand i perioden 2008 - 2021, mens bestanden i Værebro Ådal er fordoblet fra tre par i 2008 til 6-7 par i 2022.

Bynkefugl, der ligeledes er karakterfugl for ferske enge, har holdt stand i ådalen trods langsigtet tilbagegang på landsplan (Vikstrøm et al. 2022).

Hvid stork blev ikke fundet ynglende i selve ådalen, men ynglefugle fra nærområdet anvender ofte området til rast og/eller fouragering."

..... og:
" Det vurderes samlet set, at en motorvejskrydsning gennem delområde 2B ikke vil betyde, at de nævnte arter ikke længere vil kunne yngle eller fouragere i ådalen, men nærområdet omkring broen vil blive markant forringet for såvel ynglende som fouragerende vadefugle, svømmeænder samt hvid stork."

Flere nyheder