Nyhed

Ulovligt adgangsforbud

En cykelturist blev overfaldet med møggreb - faktisk UDENFOR det (ulovligt) forbudsskiltede område. Overfaldet blev meldt til politi og kommune. Politiet frarådede at gøre noget ved det, men kommunen så på skiltningen og varslede påbud:

Forkortet og anonymiseret:

Varsling af påbud om at fjerne ulovlige skilte og vejspærring

Roskilde Kommune varsler hermed påbud om, at du skal fjerne de skilte, der er opsat på begge sider af indgangen til græsningsfolden på din ejendom samt adgang forbudt skilt/spærring af markvejen, der fører hen til græsningsfolden, beskrevet nærmere nedenstående.

 

Påbuddet vil blive udstedt, såfremt du ikke har fjernet skiltene og spærringen af markvejen senest den 31. marts 2021.

 

Varslingen sker i henhold til naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1 og stk. 5.

 

Partshøring

Inden kommunen meddeler påbuddet, har du ret til at udtale dig om din opfattelse af sagen. Hvis du vil afgive en udtalelse, skal det ske senest den 31. marts 2021 Udtalelsen kan sendes til kommunen med almindelig post eller til e-mail

Det er kommunens vurdering, at der kan være tale om en overtrædelse, der kan medføre straf. I henhold til reglerne i § 10 i Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, LBK nr. 1121 af 12/11-2019 skal kommunen derfor gøre dig opmærksom på, at der ikke er pligt til at afgive oplysninger, som kan have betydning under en eventuel straffesag. Det er således frivilligt, om du vil benytte dig af retten til at komme med bemærkninger til sagen. Hvis du vælger at udtale dig, vil oplysningerne kunne blive anvendt senere.

 

Besigtigelse

På baggrund af en borgerhenvendelse besigtigede Roskilde Kommune efter forudgående henvendelse på din bopæl den 3. marts 2021 din ejendom med henblik på at klarlægge, hvilke regler der gælder for offentlighedens ret til at færdes på ejendommen (matr.nr. 3a Østrup By, Kirkerup).

 

Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der på hver side af indgangen til græsningsfolden er opsat et skilt med teksten ”Kun adgang på vogn trukket af traktor, Farligt og fredet område”.

 

Endvidere var der placeret en spærring over markvejen påsat et indkørsel forbudt skilt.

 

Lovgrundlag om offentlighedens ret til at færdes på matr.nr. 3a Østrup By, Kirkerup

 

Udyrkede arealer

I naturbeskyttelseslovens § 24 gælder der følgende regler om udyrkede arealer. Udyrkede arealer omfatter bl.a. heder, moser, overdrev og udyrkede græsningsarealer, f.eks. ferske enge.

 

Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar og hunde skal føres i snor. Til privatejede, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Det er ikke tilladt at færdes og opholde sig i rørbevoksninger.

 

Ejeren kan forbyde adgang på dage,

1) på hvor der holdes selskabsjagt,

2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er

pürschjagt, og

3) i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

 

Bestemmelsen om, at udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods, hvis der er lovlig adgang dertil gælder ikke privatejede arealer, der i deres helhed er forsvarligt hegnede. Bestemmelsen gælder heller ikke de bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, medmindre de grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang. Der er dog adgang til hegnede, udyrkede arealer, hvor der ikke er græssende husdyr, gennem låger og led og over stenter eller lignende, såfremt der ikke er opsat skilte, der helt eller delvis forbyder denne færdsel. Ejeren kan opsætte sådanne skilte, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv.

 

Kommunen kan påbyde hegningen eller skiltningen fjernet eller påbyde opsætning af låger, stenter eller lignende eller opsætning af skilte om adgangsmuligheden, hvis hegningen eller skiltningen ikke er rimeligt begrundet.

 

Veje og stier

Reglerne om offentlighedens ret til at færdes ad veje og stier i det åbne land findes i naturbeskyttelseslovens § 26:

 

Adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land kan, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, af ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 kun helt eller delvis forbydes, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar.

 

Ejeren kan på samme måde forbyde cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer, og færdsel ad private enkeltmandsveje og -stier på dage,

1) hvor der holdes selskabsjagt,

2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er

pürschjagt, og

3) i områder, hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet med fare.

 

Øvrige lovbestemmelser

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1 påser kommunen loven og de regler, der er udstedt efter loven. Jf. § 73, stk. 5 skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 74 påhviler det den til en hver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold.

 

Det er strafbart at undlade at efterkomme et af kommunen udstedt påbud om lovliggørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 89.

 

 

 

Roskilde Kommunes vurdering

 

Veje og stier

På baggrund af besigtigelse den 3. marts 2021 er det kommunens vurdering, at offentligheden har ret til at færdes til fods og på cykel på den del af grusvejen/markvejen, der er markeret på nedenstående kort med blå streg.

 

Kommunen finder ikke, at der er grundlag for at forbyde færdsel med henvisning til, færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv.

 

Roskilde Kommune finder, at de opsatte skilte og vejspærringen er i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlig adgang på veje og stier i det åbne land. Roskilde Kommune finder endvidere ikke, at den foretagne skiltning er af underordnet betydning, og derfor skal der ske lovliggørelse ved at skilt og spærring fjernes.

 

Udyrkede arealer

Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det er tilladt at færdes i folden (markeret med lyserød farve på nedenstående kort, når der ikke er dyr i folden. Adgang til folden kan ske gennem fjeder-leddet ved markvejen, der fører hen til folden. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at de opsatte skilte på hver side af leddet ind til folden er i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens adgang til at færdes på udyrkede arealer. Med teksten ”Kun adgang på vogn trukket af traktor” og ”Farligt og fredet område” er der tale forkerte og misvisende oplysninger - et såkaldt ”skræmme skilt”. Roskilde Kommune finder ikke, at den foretagne skiltning er af underordnet betydning, og derfor skal der ske lovliggørelse ved at skiltene fjernes.

 

Ejendommens gårdsplads

Mht. til færdsel over gårdspladsen, inviteres der til at besøge ejendommens gårdbutik med skiltning <........>, og derfor vil offentligheden forvente at kunne færdes på gårdspladsen.

Flere nyheder