1/2 ’17 holdt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen et borgermøde i Jyllinge om højvandssikring.
Der var mødt ca 200 deltagere, og blev stillet mange gode spørgsmål, især om de langsommelige sagsgange for planlægning af diger og andre projekter.

Vi fik fornuftige svar, om end ikke altid de ønskede svar. Et grundvilkår for ændringer er jo at vi lever i et lov-reguleret retssamfund, hvor lovene naturligvis skal holdes. Så hvis love står i vejen for hurtigere planlægning, behøves lovændringer. Og det kræver ordentligt forarbejde samt politiske forhandlinger. Så ministeren sagde mange gange at regeringen er ved at undersøge, hvilke af hindringerne for hurtigere sagsbehandling, der faktisk kan fjernes. De love som gælder nu, gælder selvfølgelig for den proces, der er i gang i Jyllinge Nordmark - selvom man kunne ønske det anderledes.
  Siden 1 januar gælder den lovændring at man ikke længere kan indgive ”procesklager”, men kun klage over trufne myndighedsafgørelser.

DN Roskilde er enig i at sagsgangen er unødigt stiv og kompliceret. Er færre klageadgange den rette løsning? Måske / måske ikke. Det afgørende er at man meget tidligt inddrager alle interessenter og så vidt som muligt indarbejder deres behov og bidrag. Og skaber kontakt og samarbejde imellem dem. Meget gerne i et samarbejde med Kystdirektoratets rejsehold, der har stor ekspertise og overblik. Fx havde DN ikke behøvet klage, hvis vores viden og ønsker havde været med i forarbejderne. Og formentlig kunne også flere af de andre ca 15 klager have været undgået ved et bedre samarbejde fra starten.
  I dén forbindelse er det også unødvendigt problemskabende at afstemningen om et kystbeskyttelsesprojekt kun må handle om for eller imod ét og kun ét færdigdefineret projekt. Der burde være lov til at stemme om en vifte af forskellige varianter, så man lodder stemningen for de detaljer, der kan være tvivl om. Det kunne gentages et par gange, og disse vejvisende orienteringer bør andre interessenter end lige lodsejerne involveres i. Sådanne projekter vedrører jo hele offentligheden, eftersom de berører både vort fælles landskab, vore efterkommeres muligheder, og kommunal og statslig økonomi. 

Inden spørgsmålene holdt ministeren et oplæg, og Katrine Rafn (Miljøstyrelsen) fortalte om klimatilpasning (især inde bag kysterne). Blandt andet opfordrede hun alle, også enkelte borgere til at bruge netstedet Klimatilpasning.dk med masser af gode råd og baggrundsviden, også om tilskud.
      Merete Løvschall fra Kystdirektoratet holdt også et godt oplæg om forskellige aspekter af kystbeskyttelse - og gav udtryk for at direktoratet er meget villigt til at hjælpe og samarbejde.

Et emne, flere spurgte til, er muligheden for en ”regional løsning”; dvs sluser ved Frederikssund eller Hundested. Ministeren deltager snart -uforpligtende- i et møde i Frederikssund sammen med bl a Vejdirektoratet og kommunerne. Den slags initiativer skal komme fra kommunerne selv; det er deres selvstyre. Hvis ministeren måtte få fri rådighed over deres anlægsmidler, kunne staten måske godt tage initiativet (sagt med et smil). Borgere fra kystegne nord for Frederikssund advarede om mulige bivirkninger.  

Noget af det, der blev talt mest om, var et ”fast track”, så særligt udsatte områder kan få deres sager behandlet hurtigere. Det er der politisk velvilje til, men det kræver altså at forhindringerne identificeres, og man finder ud af hvilke lovændringer, der er nødvendige.
   Der kom forskellige forslag til mulige modeller, og ministeren lovede at alt bliver undersøgt og vurderet; også ideer om andre økonomiske modeller. DN nævnte ikke på mødet, men gør det her: At god og tidlig inddragelse af alle interessenter, og fleksibilitet i beslutningsprocessen efter vor vurdering i høj grad vil kunne give både højere fart og højere kvalitet. På mødet var den lokale politiker Peter Madsen inde på det samme.

Alt i alt en oplysende aften i god tone - men naturligvis ingen endelige konklusioner på noget.
   Bjørn Petersen